Algemene voorwaarden

  1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Ans Ketelaars afscheidsfotografie. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Ans Ketelaars afscheidsfotografie worden aangepast.
  2. Fotoreportages U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Ans Ketelaars afscheidsfotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Ans Ketelaars afscheidsfotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Ans Ketelaars afscheidsfotografie deze selectie heeft gemaakt. Ans Ketelaars afscheidsfotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Ans Ketelaars afscheidsfotografie niet geschikt zijn om te tonen. Binnen afgesproken tijd zullen uw foto’s op een webpagina geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat kunt bekijken met een voor u unieke inlogcode. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s, waaruit u afdrukken kunt kiezen om na te bestellen. Deze contactfoto’s zijn uitsluitend bestemd om uw nabestellingen uit te kiezen en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.
  3. Boekingen Een reportage boeken kan: per e-mail of telefonisch (met een schriftelijke bevestiging) Eventuele reiskosten van Ans Ketelaars afscheidsfotografie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij akkoord dient u, indien afgesproken, een aanbetaling van 25% van de totale kostprijs te voldoen. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de factuur van de overeenkomst van Ans Ketelaars afscheidsfotografie.Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald, Tenzij er sprake is van overmacht. In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na de reportage geschieden. Fotograaf zal indien gewenst door klant proberen binnen zijn/haar netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de reportage echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Alle verdere afhandelingen, zoals het ontwikkelen van de foto’s en maken van het album zullen worden afgehandeld in samenspraak met Ans ketelaars afscheidsfotografie. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Klant kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. In samenspraak wordt indien nodig hiervoor een keuze gemaakt.
  1. Betalingen & levertijd Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. U kunt de bestelling in Knegsel afhalen en contant betalen bij aflevering. Of de bestelling per post laten verzenden na ontvangst van het volledige factuurbedrag. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7,- administratiekosten. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan ben ik genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen. 5. Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico. Uiteraard wordt het desondanks zorgvuldig door mij verpakt verstuurd. 6. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
  2. Cadeaubonnen 1. U kunt bij Ans Ketelaars afscheidsfotografie een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon vanaf € 10,- of een door u te bepalen bedrag. 2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld. 3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte. 4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Ans Ketelaarsafscheidsfotografie. 5. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage of nabestellingen. 6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling. 7. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon. 8. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.
  3. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.
  4. Auteursrechten & Publicaties Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Ans Ketelaars afscheidsfotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met mij op. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Ans Ketelaars afscheidsfotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Ans Ketelaars afscheidsfotografie. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Ans Ketelaars afscheidsfotografie (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Ans Ketelaars afscheidsfotografie kunnen tonen. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Op alle foto’s van Ans Ketelaars afscheidsfotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ans Ketelaars afscheidsfotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie. Ans Ketelaars afscheidsfotografie mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Ans Ketelaars afscheidsfotografie is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Ans Ketelaars afscheidsfotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Ans Ketelaars afscheidsfotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Ans Ketelaars” of “Foto: ansketelaarsafscheidsfotografie.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van Ans Ketelaars afscheidsfotografie. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door u op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 533 pixels. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van Ans Ketelaars afscheidsfotografie nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Ans Ketelaars afscheidsfotografie dan ook. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Ans Ketelaars afscheidsfotografie. Bij inbreuk komt Ans Ketelaars afscheidsfotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Ans Ketelaars afscheidsfotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,-.
  5. Licenties Toestemming voor gebruik van fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Ans Ketelaars afscheidsfotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien. Indien door Ans Ketelaars afscheidsfotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

 

Ans Ketelaars afscheidsfotografie Vessemseweg 10, 5511 KA knegsel KvK 17240366 | Btw NL143257389B01

© 2018 Ans Ketelaars | Alle rechten voorbehouden.

 

Blog